Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus >  Mejlgade 48         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  Mejlgade 48. (9)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Mejlgade 48     
Ankomsten til Aarhus
Efter at H. C. Andersen i 1830 var gået i land på Skibsbroen indlogerede han sig hos gæstgiver Frans Fulling, hvor han modtog flere besøgende.
I et brev den 4. juni til Ludvig Læssøe, skriver han stolt nogle få dage efter:
  ”…. hele Gaden seilede med mig, og med Gjæstgiveren som Cicerone ankom jeg i mit Hotel hvor jeg fik nogle Vesitter samme Aften, af Oberst Guldberg Hr Krigskomisær Elmquist og næsten de andre Medpagagerer saa mit Værelse var propfuldt, og jeg først seent kom til Ro.”
”Krigskomisæren” i Mejlgade
Den omtalte ”Hr Krigskomisær Elmquist” er identisk med Adolph Frederik Elmquist (1788-1868) i Mejlgade 48.
Udover at bære titlen krigskommissær var Elmquist forlægger, redaktør og ejer af Aarhuus Stiftstidende, der i årene 1814-1900 havde til huse i de nu restaurerede bygninger.
H. C. Andersen nævner også velvilligt Elmquist i et brev til Edvard Collin fra 7. juni 1830:
  ”Paa Gjæstgivergaarden fik jeg Vesit af Elmquist der lod til at være ret vakker; den følgende Dag tilbragte jeg hos Oberst Guldberg der førte mig meget omkring, og den næste Dag viiste Elmquist mig alle de øvrige Herlighed[er].”
Mejlgade nr. 48. Foto fra 2013.
Læsefrugter
Elmquist forlag udgav tidsskriftet Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark”, som bl.a. H. C. Andersen leverede digte til.
Forsiden af "Læsefrugter" fra 1822.
Invitation
H. C. Andersen var i Jylland for at samle stof til en roman og havde en invitation fra Elmquist om at aflægge ham et besøg med i lommen.
I invitationen fra den 25. marts 1830 fremgår det også, at Elmquist meget gerne ville have nogle af den fremstormende poets digte – og helst originale om så ”nok saa lille en Bagatel” til sit tidsskrift:
  “Det vilde være mig usigeligt kjært at gjøre Deres personlige Bekjendtskab her i Aarhus, og jeg glæder mig ret dertil.... Tak ogsaa fordi De vil overlade mig nogle Bidrag til mine Læsefrugter, og send mig snart det første; jeg benyttede mig gjerne af Deres Tilladelse, at aftrykke "Manden fra Paradies", fra Flyveposten, men da jeg har saamange Læsere i Kjøbenhavn, vilde de faae det dobbelt, og derfor ønsker jeg helst noget directe fra Dem selv, om end ogsaa nok saa lille en Bagatel til at begynde med....”
Levnedsbogen
Elmquist omtales også kort og neutralt i H. C. Andersens "Levnedsbogen".
  "I Aarhus fik jeg straks Besøg af Elmquist og Guldberg. Man viste mig al mulig Opmærksomhed og overalt traf jeg Venner og især af "Fodreisen" der ret synes at have rejst om."
Portåbningens overligger. Se pladens inskription i højre spalte. Foto fra 2013.
Fodreise og Digte
I januar 1829 havde H. C. Andersen debuteret som forfatter med bogen “Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829”.
H.C. Andersens forfatterdebut "Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten
af Amager..."
Året efter udkom ”Digte”, og digtene flød efterhånden frit fra Andersens hånd.
Det sentimentale digt ”Det døende Barn” med den kendte indledningsstrofe ”Moder jeg er træt, nu vil jeg sove” var straks blevet et ”hit”.
Inskriptionen på portens overligger. Foto fra 2013.
Ungt talent
På trods af sin unge alder var han i 1830 allerede en kendt person i det københavnske kulturliv, og rygtet om hans talent kan også have bredt sig til Aarhus. Digterspiren Andersen manglede ikke invitationer i byen, som det også fremgår af ovennævnte brev til Edvard Collin:
  ”...-jeg blev inviteret en 6 Stæder men var i Grunden kun hos Guldberg og Elmquist
Andersen i Risskov
Om onsdagen - digterens anden dag i byen – havde han spist middag hos oberst Julius Høegh-Guldberg i Frederiksgade.
Torsdag blev det Elmquists tur til at være vært og agere turistfører.
H. C. Andersen fortalte levende i et brev, at han fik mere ud af besøget hos forlæggeren end selve middagen og udflugten:
  ”- Idag, (Torsdag) kjørede Hr Elmquist mig ud til en anden Skov, der var saa fuld af Løg, at Vandet kom mig i Øinene, her kan ret Indvaanerne blive elegiske stemte; Udsigten var ganske deilig, tænk dem en smuk Bøgeskov, med høie bratte Klinter, hvor de gamle Egerødder stikke ud, og neden for Havet saa langt Øiet rækker; man seer Samsøe og hele Molboernes Land, der er meget bart. Iaften er jeg inviteret fire Stæder ud, men jeg gaaer til Elmquist, eftersom han har været saa artig at tilbyde mig sin Vogn og sine Heste til Randers.”
Adolph Frederik Elmquist med hustruen Helene Ambrosia.
Udsigt og ramsløgene
Skovene var i disse år blevet et yndet udflugtsmål for århusianerne, og Elmquist har præsenteret Andersen for et stykke Risskov, som digteren giver et poetisk billede af. Nutidens århusianere genkender let den smukke udsigt til Samsø og Mols fra stien på toppen af de stejle skrænter.
H. C. Andersen havde allerede dengang øje for den smukke natur - og næse for de velkendte ramsløg.
Noget for noget
Elmquist synes at have gjort en god handel. Han har sikkert fået lovning på de ønskede digte, og den næste dag udlånte han beredvilligt sin ekvipage til Andersens fortsatte rejse til Randers.
Læs mere
Avisen skriver     Kommentarer     I Viborg     Samarbejdet ophører    
En gulerod     Visit i 1845     Postkort     Lokalt kulturcenter
- og avisen skriver
Forlagsredaktør og avisejer Elmquist har afgjort været svær stolt af sit møde med Hr. Andersen, og den 4. juni, dagen efter besøget, kunne århusianerne læse en kort
notits i hans egen avis om digterens ophold:
  "Den geniale Digter Hr. Andersen har i et Par Dage paa en Reise giennem Jylland opholdt sig iblandt os, og over alt fundet den Agtelse og Velvilje, hvortil hans skjønne Arbeider saa fuldelig berettige ham".
Elmquist behøvede ikke at nævne, at han selv havde haft ”den geniale Digter” som gæst. Det vidste alle, der burde vide det allerede.
Andersens kommentarer
"Hr. Andersen" så notitsen et par dage senere i Viborg, og den 7. juni kommenterer han den i et
brev til Edvard Collin. Han tager lidt afstand fra den emsige Elmquist, men han har nok alligevel været lige så stolt af alt hurlumhejet omkring sin person som Elmquist:
  ”—Man viiste mig saare megen Velvillie, kun synes jeg ikke om at de skrev det selv i deres Avis, hvor godt de havde behandlet mig. I Fredags laante Elmquist mig sin Stads Vogn og Heste, der bragte mig til Randers…”
Større opmærksomhed i Viborg
Senere på rejsen kommenterede han igen Elmquists avisnotits. Denne gang i et
brev til Ludvig Læssøe fra den 22. juni.
Randers havde været en ”flau” by, men Viborg var anderledes:
  ”…alt rundt omkring var mig en heel ny Verden, og alle Byens Folk viiste mig den største Opmærksomhed, ja meget mere end i Aarhuus, skjøndt de der selv fortalte det i Avisen…”
Samarbejdet med H. C. Andersen ophører
Samarbejdet med Elmquist synes kun at have varet til 1831.
I et brev fra 14. april 1831 til Elmquist bad H.C. Andersen om et tilskud til sin første udlandsrejse.
Digteren var i gang med at indkræve sine tilgodehavender, og Elmquist var en af de største aftagere af hans værker.
En gulerod foran næsen
H. C. Andersen holdt bogstavelig talt en gulerod op foran næsen på Elmquist i ovennævnte
brev til ham fra den 14. april 1831. Brevet var ukendt i næsten 100 år og blev først offentliggjort i 1930 i Aarhuus Stiftstidende.
Hvis han - Elmquist - punger ud, kan han forvente gode sager:
  ”.... har jeg ellers den Fornøjelse at tilsende Dem to nye Digte, det ene er originalt, det andet derimod en Bearbeidelse af Bellmanns smukke Vuggevise; det vil fornøie mig om De kan benytte den i Læsefrugterne. - Naar Deres Søn nu reiser hjem skal De faa nogle andre Smaasager, som jeg vil gjemme til denne gode Leilighed...”
- og lokker videre i brevet:
  ”... og haaber at bringe et stort poetisk Udbytte hjem….. De vil derfor bevise mig en særdeles stor Tjeneste ved at lade mig faae, ved denne Maaneds Slutning alt hvad De til den Tid har kunnet og kan indbringe (Deres Rabat fradraget) fra Phantasier og Skizzer. Jeg haaber at De ret overrasker mig med en Slump Penge, thi De er den jeg haaber det eneste fra. Til Gjengjæld skal De faae et af de bedste Digte jeg skriver i Udlandet...”.
- og som et PS:
  ”Jo flere Penge jeg kan indkassere, deslænger syd paa kan jeg komme, derfor haaber jeg at De af Interesse for mit poetiske & jeg & seer at trække ind til mig hvad der kan erholdes fra de der have Bøgerne i Kommision for Dem”.
Fra det øjeblik syntes forbindelsen mellem Elmquist og Andersen at være kølnet. Året efter var det slut med Andersens digte i "Læsefrugter".
Hans første rejse gik til Harzen og resulterede i ”Skyggebilleder”.
En kort visit i 1845
I forbindelse med afsløringen af Bertel Thorvaldsens monument for Frederik VI på Slotsbanken ved Skanderborg Kirke i 1845 var H. C. Andersen på en kort visit i Aarhus. Han var på vej tilbage til København og overnattede sandsynligvist på
Hotel Royal.
I H. C. Andersens Almanak fremgår det summarisk, hvad han foretog sig den dag, han ankom til byen. Han fandt bl.a. tid til at besøge Elmquist:
  ”Fredag 1. August
  “…...kjørt Klokken 2 i Spidsen for Sangforeningen til Aarhuus. Alle fik Logi; jeg den Eneste måtte ind i et Hotel. Besøgt Elmquist. Været på Skolebakken. Stort Bal.”
Postkort til Elmquist
Selv om H. C. Andersen ikke længere leverede digte til Elmquists forlag, synes han at have opretholdt en forbindelse til ham.
Da digteren den 26. maj 1850 - 20 år efter det første besøg hos Elmquist - ankom til Aarhus med smakken på gennemrejse til papirfabrikant Drewsen i Silkeborg, fik han tid til at skrive et postkort til Elmquist.
Postkortet blev afsendt fra hotel Royal, blot et par hundrede meter fra Elmquists bopæl i Mejlgade.
I
Dagbogen har han kort indført:
  "....Fra hotel royal sendte jeg et Kort til Elmquist og kjørte Klokken 3½;.."
- og da var Elmquists Læsefrugterne for længst gået ind.
Litterær salon og kulturcenter
Redaktør Elmquists hjem fungerede i mange år som litterær salon og var absolut midtpunktet for ånds- og kulturlivet i Aarhus.
Han havde i 1810 stiftet den første faste boghandel i Aarhus og oprettet et lejebibliotek.
Endvidere modtog hans hjem ofte besøg af kendte folk, der kom til byen, bl.a. skuespillere fra Det Kongelige Teater, som gennem mange år om sommeren rejste rundt til de største provinsbyer.
Digtere som B. S. Ingemann, Paludan-Müller og St. St. Blicher kom ofte som gæster i Elmquists hjem.
Kort, printvenlig udgave af turen
her.
© 
”Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark”
Tidsskriftet, Læsefrugter, var datidens mest succesrige eksempel på den type publikation, der fremmede prosaens gennembrud i Danmark.
A.F. Elmquist udgav tidsskriftet i årene 1818-1833 og igen i en kort periode fra 1839-40.
Hans formål var at bringe underholdende læsestof ud til en læserkreds, der var bredere end borgerskabet og de akademiske lag. Til hvert nummer hørte et par digte, små noveller og anekdoter fra historien og fra samtiden.
Det blev til 66 bind, og tidsskriftet havde på et tidspunkt over 500 abonnenter.
I tidsskriftet udkom bl.a. Blichers "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog" i 1824.
Levnedsbogen
Levnedsbogen er en titel, som eftertiden har givet H.C. Andersens erindringer.
Bogen dækker perioden fra 1805-1831 og er en vigtig kilde til forståelsen af H. C. Andersens første år.
Ludvig Læssøe
Ludvig Læssøe (1808-78) var bror til den langt mere berømte Frederik Læssøe, generalen og helten, der faldt i slaget ved Isted under Treårskrigen 1848-50.
Ludvig Læssøe var kopist ved flere af statens etater. Han var historisk interesseret og blev i 1866 inspektør ved De danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg.
H. C. Andersen stiftede bekendtskab med familien Læssøe under et sommerophold i Taarbæk 1829 og blev hurtigt en hyppig gæst hos familien.
Han blev ikke alene ven med to af husets sønner, men også med moderen, Signe Læssøe (1781-1870), som han stod i brevveksling med det meste af livet.
Krigskommisær
Krigskommisær var tidligere en titel for den embedsmand, der havde ansvaret for udskrivelsen af militært mandskab i et givent område.