Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus > Ved Bispetorvet >  Store Torv         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.   Store Torv. (5) Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Ikke helt som ventet
H. C. Andersen fik en enkelt overnatning i Aarhus i sommeren 1845. Hans korte besøg i byen gik ikke helt, som han havde forventet.
H.C. Andersen fotograferet i 1847 af Ferdinand Petersen. Daguerreotypiet er det
ældst kendte fotografiske portræt af Andersen. (Det Kongelige Bibliotek)
Efter et ophold på herregården Glorup var han den 30. juli kommet med postvognen til Vejle og videre med ekstrapost over Horsens til Skanderborg. Han rejste bl.a. sammen med lensbaron Gyldenkrone, som han besøgte på Vilhelmsborg otte år efter i 1853.
Professor Andersen
I Skanderborg skulle H. C. Andersen deltage i afsløringen af Bertel Thorvaldsens monument for Frederik VI på Slotsbanken ved Skanderborg Kirke.
Han var nu berømt og havde fået tildelt sine første ordener både fra ind- og udland, og han kunne nu tituleres "professor", fortæller Tommy Jervidal i sin bog om digterens besøg i det østjyske.
Samarbejde med J. P. E. Hartmann
H. C. Andersen var blevet opfordret til at skrive en kantate til indvielsen af mindesmærket. Det resulterede i digtet, ”Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange Aar”, som J. P. E. Hartmann satte musik til.
I "Mit Livs Eventyr" kapitel 12 fortæller han:
    ”I Slutningen af Juli skulde ved Skanderborg Monumentet for Kong Frederik den Sjette afsløres, jeg havde efter Comiteens Anmodning skrevet Fest-Cantaten Digte 1ste Deel.
    Hartmann satte den i Musik, og Studenter-Sangforeningen vilde udføre den; de Syngende ligesom Componist og Digter bleve naturligviis indbudne.”
Indtoget i Aarhus
Efter den storslåede ceremoni i Skanderborg med over 10.000 deltagere, ankom H. C. Andersen den næste dag om eftermiddagen til Aarhus sammen med de københavnske studentersangere.
I samme kapitel 12 i Mit livs eventyr findes en lille morsom beretning om hans ankomst til byen og hans kortvarige ophold:
    ”Et kongeligt Dampskib var givet til at hjemføre Studenterne, og før Afreisen beredte Aarhuus Borgere os, hjerteligt og velmeent, en Balfest, vi kom i lang Vognrække til deres By, men tidligere end de havde ventet os, og da vi skulde festligt modtages, bleve vi varede ad om at vente lidt; vi maatte i den hede Sol holde lang Tid udenfor Byen, Alt for Ærens Skyld, og da vi saa kom ind paa Torvet, opstilledes vi i Rækker; de gode Borgere toge hver sin Student for at beverte ham og give ham et Hjem, Hartmann havde alt tidligt en Indbydelse, jeg stod mellem de Opstillede, et Par Borgere, een efter anden, kom, bukkede, vilde vide mit Navn, og da jeg sagde det, spurgte de: »det er dog ikke Digteren?« jeg sagde »jo!« de bukkede igjen og gik, de gik Allesammen, ikke en eneste vilde have Digteren, eller maaskee, skal jeg troe, som man bagefter høflig har sagt, de undte mig saa god en Vært, den allerbedste, saa at jeg tilsidst fik slet ingen; jeg stod forladt og ene, som paa Slavemarkedet en Sort, hvem Ingen vil kjøbe; jeg alene maatte tye til et Hotel udi den gode Stad Aarhuus.
”Slavemarkedet”
Torvet, der har fungeret som ”slavemarked”, er det nuværende Store Torv, og H. C. Andersen havde måske taget et værelse på Hotel Royal.
Hotel Royal, som det så ud, da H. C. Andersen overnattede i 1845. Bygningen til højre
er Nationalbankens filial. Yderst til højre ses byens rådhus. (Litografi fra 1838).
Det må så afgjort have været en streg i regningen for den nu særdeles berømte digter, men han synes alligevel at have taget situationen fra den humoristiske side.
Tegning fra 1826. Sådan så Store Torv også ud, da H.C. Andersen stod der i 1845.
Her 20.12.1826 er folk optaget af at se på linedanseren Christian Roat.
Til bal på Skolebakken
H. C. Andersen nåede meget på vejen fra Skanderborg til byen og under sit korte ophold i Aarhus.
I Almanakken fremgår det summarisk, at han om fredagen den 1. august foretog sig mere, end der er skrevet om i brevene:
    ”Frokost ude i Skoven, kjørt Klokken 2 i Spidsen for Sangforeningen til Aarhuus. Alle fik Logi; jeg den Eneste måtte ind i et Hotel. Besøgt Elmquist. Været på Skolebakken. Stort Bal”
Besøg hos Elmquist
Andersen nåede altså at besøge redaktør A. F. Elmquist i Mejlgade 48, men han var åbenbart ikke blevet inviteret til at overnatte.
Hjem med dampskibet Hertha
H. C. Andersen forsatte den næste dag tidligt om morgenen til København med dampskibet ”Hertha” fra Skibsbroen.
Læs mere
Kantate ved mindehøjtideligheden for den folkekære Frederik VI:
Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange Aar,
Han vilde Folkets Lykke, ved det hans Bauta staaer;
Saa deiligt grønnes Skoven ved Søen blank og klar,
De tyder den Erindring, som han i Folket har.
Det er herligt at vinde hvert Hjerte!
Hans Barndoms Aar var haarde, han prøved Livet tungt,
Men til hans sidste Dage blev Hjertet mildt og ungt;
Hans Ord var fast som Villien, hans Hjerte var saa blødt,
Meer folkelig en Konge vist ingen Tid er født.
Det er herligt at vinde hvert Hjerte!
Forkuet, traadt med Foden den stakkels Bonde laae,
Kong Frederik ham reiste, hans Hjerte vilde saa;
Og Marken stod med Grøde og Haverne med Frugt
Og Kinderne blev røde og Tankerne fik Flugt.
Det er herligt at vinde hvert Hjerte!
En Taare i hans Øie den Sortes Lænker brød,
I Konge-Solens Straaler trygt Aandens Væxt fremskjød;
Det var omkring sit Hjerte han Kronens Guldring bar,
Det var i al hans Tanke at Folkets Lykke var.
Det er herligt at vinde hvert Hjerte!
Og Folkeaandens Maitræe han planted før sin Død,
Ham Bonden bar til Graven, al Folkets Taarer flød;
Velsignet er hans Minde, fra Slægt til Slægt det gaaer;
Han vilde Folkets Lykke, ved det hans Bauta staaer.
Det er herligt at vinde hvert Hjerte!
Kilde: H.C. Andersen: Samlede Skrifter. Bind XII. 1879.
Kort, printvenlig udgave af turen her.
©